Zakon o Inspektoratu rada

13.02.2014, misljenja.hr

Zakon o Inspektoratu rada objavljen je u Narodnim novinama br. 18/14., stupa na snagu 20. veljače 2014.

 

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Inspektorata rada, upravljanje Inspektoratom rada, uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz djelokruga Inspektorata rada, dužnosti i ovlasti inspektora rada u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi tih propisa te prekršajna odgovornost.
Podijeli stranicu na: