Oporezivanje mirovina iz inozemstva

23.02.2013, misljenja.hr

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. ožujka 2012. propisano je da mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu nisu oslobođene oporezivanja.
Zakon o porezu na dohodak propisuje da se mirovina rezidenata ostvarena u inozemstvu smatra primitkom od nesamostalnog rada. Oporezuje se na način koji je propisan i za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano.

 

Republika Hrvatska ima u primjeni 52 takva ugovora, a svaki od navedenih ugovora sadrži detaljnu odredbu o podjeli prava oporezivanja mirovina između dviju država. Za utvrđivanje o kojoj se mirovini radi i koja država ima u odnosu na koju vrstu mirovine pravo oporezivanja, potrebno je svaki Ugovor detaljno proučiti. Većinom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska određeno je pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti prema OECD-ovom Modelu. Hrvatska ima pretežno pravo oporezivanja mirovine rezidenta ostvarene iz: Albanije, Armenije, Austrije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Estonije, Francuske, Grčke, Irana, Irske, Islanda, Italije, Izraela, Jordana, Koreje, Kuvajta, Latvije, Litve, Mađarske, Malezije, Malte, Moldove, Norveške, Rusije, Sirije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.
Postoji nekoliko država s kojima je u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pitanje oporezivanja mirovina uređeno drugačije i to na način da država u kojoj je mirovina zarađena, ako se mirovina isplaćuje/dobiva preko zakonskog socijalnog osiguranja, ima pravo oporezivanja, odnosno ta se mirovina oporezuje u državi izvora.

 

Rezidentnost fizičke osobe određuje Zakon o porezu na dohodak, a Opći porezni zakon propisuje što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem. Ako Republika Hrvatska s državom koja isplaćuje mirovine ne primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada se status rezidentnosti uređuje u cijelosti domaćim poreznim propisima, odnosno Općim poreznim zakonom, te se i porezne obveze utvrđuju sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

 

Obveze primatelja mirovine iz inozemstva

 

Za dohodak od nesamostalnog rada kojeg porezni obveznici ostvare izravno iz inozemstva obvezni su sami obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku od osam dana od dana primitka dohotka. Umirovljenicima se priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje 2.200,00 kn, a najviše do 3.400,00 kn mjesečno, i za mirovine ostvarene u inozemstvu.

 

Porezni obveznik za mirovinu ostvarenu iz inozemstva treba:
• podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak
• obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak (svaki mjesec)
• podnijeti ID obrazac, mjesečno
• podnijeti IP obrazac najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Kada se ostvare oporezivi primitci iz inozemstva u stranoj valuti, treba ih preračunati u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Međutim, ako se ostvareni oporezivi primitak iz inozemstva isplati na račun u banci u Republici Hrvatskoj te se pri prijenosu sredstava iz inozemstva, račun poreznog obveznika odobrava u vrijednosti iskazanoj u kunama, tada se pri obračunu poreza na dohodak primitak utvrđuje u kunskoj vrijednosti iskazanoj na računu poreznog obveznika.

 

Obveza podnošenja prijave poreza na dohodak, Obrazac DOH da ili ne?

Ako porezni obveznik ostvaruje u poreznom razdoblju samo mirovinu iz inozemstva po toj osnovi nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu pod uvjetom da su uplaćeni predujmovi poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja po toj osnovi u propisanim iznosima.
Ako je na istu mirovinu plaćen porez i u inozemstvu, može podnijeti godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH.
Ako se uz mirovinu iz inozemstva istodobno ostvaruje i mirovina u Republici Hrvatskoj, tada nastaje obveza podnošenja godišnje porezne prijave.

 

Doprinos za zdravstveno osiguranje

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju na obvezno zdravstveno osiguranje se osiguravaju i stječu status osiguranika korisnici mirovine i invalidnine koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno, ukoliko imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Zakon o doprinosima propisuje obvezu doprinosa i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva.
Obvezu doprinosa i mjesečni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

 


 

Detaljnija pojašnjenja ove problematike, određivanje rezidentnosti kao i tablicu s prikazom država iz kojih Hrvatska nema pravo oporezivanja mirovina mogu se pogledati u dva mišljenja:

 


 

Napomena: Za pregled mišljenja potrebna je prijava registriranog korisnika unosom korisničkog imena i lozinke, a posjetitelji se mogu registrirati klikom miša ovdje.
Podijeli stranicu na: